Mediace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Mediace je efektivní forma řešení sporů, kdy mezi znepřátelené strany vstupuje třetí osoba jako nestranný a nezúčastněný subjekt, který napomáhá zklidnit situaci. Cílem je najít řešení, které bude zohledňovat oprávněné zájmy obou stran konfliktu. Podstatou mediace je zklidnění situace, pochopení a zohlednění stanovisek všech stran s výhledem na budoucí spolupráci a zlepšení vzájemných vztahů. Cílem není jen konflikt vyřešit, ale dosáhnout oboustranně přijatelného kompromisu pro obě strany. Z odhadů samotných mediátorů vyplývá, že díky mediaci bývá dosaženo dohody až u 70 – 80 % případů.[1]

Mediace je legislativně zakotvena pro trestněprávní oblast v zákoně č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě; pro netrestní oblast pak zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů. V tomto zákoně je mediace definováno jako: „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.“[2]

Uzavření mediační dohody je jedním ze způsobů ukončení mediace. Mediační dohoda je dle zákona o mediaci definována jako písemná dohoda, kterou uzavírají všechny strany konfliktu a která upravuje jejich práva a povinnosti. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu. Mediační dohoda sama o sobě není vykonatelná (vymahatelná), ale strany ji mohou předložit soudu ke schválení jako soudní smír, eventuálně ji nechat potvrdit formou notářského zápisu, čímž se stane vykonatelnou.

Kdy lze použít mediaci

 • Při řešení obchodních, školních, pracovních nebo rodinných sporů;
 • Mezi pachatelem trestného činu a obětí;
 • Může ji nařídit soud, pokud takový postup pokládá za účelný, nebo orgány sociálněprávní ochrany dětí v případě rodinných sporů.
 • V rámci pracovních vztahů lze využít mediaci například pro:
 • - řešení konfliktu mezi kolegy;
 • - řešení vztahů a problémů mezi nadřízeným a podřízeným;
 • - patologické vztahy v kolektivu zhoršující celkovou atmosféru na pracovišti.

Je však důležité poznamenat, že mediaci nelze využít ve všech případech, zejména jedná-li se o případ šikany ve vysoce nevyrovnaných vztazích. Jde o dobrovolnou formu otevřeného vyjednávání prostřednictvím mediátora, kde cílem je uzavření věcné dohody. Je to dobrý a účinný nástroj řešení konfliktů, kde je třeba nastavit meze a pravidla, které jsou strany schopny a ochotny dodržovat, když uzavřou dohodu. Vyrovnané postavení stran je podstatné. Tzn. mediace je vhodná v otevřeném konfliktu mezi zaměstnanci nebo v konfliktu, který neprobíhá skrytě, zákeřně a s výrazně mocenským pozadím, což se bohužel bude týkat velkého množství případů násilí na pracovišti.

Vložit tabulku

Výhody mediace:

 • Účast obou stran je dobrovolná a souhlasí s mediací.
 • Mediace umožňuje pochopit druhou stranu konfliktu a vžít se do její situace.
 • Mediace probíhá v neformálním a bezpečném prostředí, je zachováno soukromí.
 • Mediací dochází ke snížení napětí, otevírá se prostor pro budoucí spolupráci.
 • Zlepšení vzájemných vztahů obou stran konfliktu, otevírá se prostor pro zlepšení komunikace v budoucnu.
 • Výsledná dohoda zohledňuje potřeby a zájmy obou stran, dohoda je obvykle dodržována.
 • Časová i finanční investice je řádově nižší než u soudního sporu.[3]

Kdo může vykonávat mediaci:

 • Zapsaný mediátor: Mediace nařízená soudem nebo OSPOD, státní zkouška. Seznam vede Ministerstvo spravedlnosti.
 • Mediátor – advokát: Advokát se zkouškami mediátora. Seznam vede Česká advokátní komora.
 • Mediátor – člen AMČR (Asociace mediátorů ČR): Člen AMČR, který složil akreditační zkoušku. Seznam vede AMČR.
 • Mediátor ÚMPOD: Mediace v rodinných sporech s přeshraničním prvkem. Více informací na webu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Mediátor – probační úředník: Mediace mezi pachatelem a obětí trestného činu. Více informací na webu Probační a mediační služby ČR.[4]

Reference

 1. 'Mediace: informační brožura [online]. Kancelář veřejného ochránce práv, ©2020 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/uploads-import/Letaky/Mediace.pdf.
 2. ČESKO. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). § 2 písm. a). In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012, částka 70, s. 2849-2864. Dostupný také v digitální podobě z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196. ISSN 1211-1244.
 3. Výhody mediace a typy sporů [online]. Asociace mediátorů České republiky, ©2011 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.amcr.cz/vyhody-mediace-typy-sporu/.
 4. Mediace: informační brožura [online]. Kancelář veřejného ochránce práv, ©2020 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/uploads-import/Letaky/Mediace.pdf.Mediace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Mediation r Mediation Médiation