Mimořádná prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Mimořádná prohlídka patří mezi pracovnělékařské prohlídky a provádí se za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

Mimořádná prohlídka se provádí:

 • pokud ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření,
 • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,
 • bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo
 • byl výkon práce přerušen z důvodu
  • nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak5),
  • v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
  • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.

Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě

 • žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,
 • informace sdělené ošetřujícím lékařem13) o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti. [1]


Reference

 1. Pracovnělékařské prohlídky. Znalostní systém prevence rizik v BOZP [online]. VÚBP, c2016-2020. Dostupný z: https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/pracovnelekarska-pece/328-pracovnelekarske-prohlidky.


Mimořádná prohlídka - (Diskuse k heslu)