Pracovnělékařská prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovnělékařské prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci jsou součástí pracovnělékařských služeb.[1]

Pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost zaměstnance ke konkrétní práci. Mají preventivní charakter. Provádění pracovnělékařských prohlídek je jednou ze služeb, které zaměstnavateli poskytuje poskytovatel pracovněprávních služeb.

Povinnost zaměstnavatele ověřovat zdravotní způsobilost zaměstnanců je zakotvena již v zákoníku práce, kde se v § 103, odst. 1, písm a) uvádí, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Dále § 224 odst. 1 zákoníku práce stanovuje, že zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby.

Dalšími právními předpisy, které upravují problematiku pracovnělékařských prohlídek, jsou zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Zaměstnavatel zajišťuje pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců a posuzování zdravotní způsobilosti k práci u osob ucházejících se o zaměstnání prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž uzavřel písemnou smlouvu. U prací zařazených do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání.

Zaměstnavatel je povinen při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci stanoví § 15 vyhl. č. 79/2013 Sb.

Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti u poskytovatele pracovnělékařských služeb, kterého určí zaměstnavatel. V tomto případě neplatí svobodná volba lékaře.

Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí na základě a) informací zjištěných při dohledu podle § 2 písm. c), nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel, b) údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky, c) závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a d) údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele"), pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dále jen "zdravotnická dokumentace o pracovnělékařských službách") dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu.[2]

Obsah pracovnělékařských prohlídek stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, pokud jej nestanoví jiné právní předpisy nebo orgány ochrany veřejného zdraví. [3]

Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

 • vstupní prohlídka,
 • periodická prohlídka,
 • mimořádná prohlídka, která se provádí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,
 • výstupní lékařská prohlídka a
 • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (následná prohlídka).

Lhůty a termíny opakování lékařských prohlídek zaměstnanců závisí na níže uvedených kritériích:

 1. kategorizace práce,
 2. riziko ohrožení zdraví,
 3. věk zaměstnance. [4]


Reference

 1. § 53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
 2. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 3. JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 519 s. ISBN 978-80-7554-171-0.
 4. Pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců: druhy, lhůty a termíny. BOZP.cz [online]. CRDR, 26. 1. 2018 [cit. 2020-05-06]. Dostupný z: https://www.bozp.cz/aktuality/pracovnelekarske-zdravotni-prohlidky/.Pracovnělékařská prohlídka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational health assesments Arbeitsmedizinische Untersuchung Examen médical