Výstupní prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Výstupní prohlídka patří mezi pracovnělékařské prohlídky a provádí se na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Výstupní prohlídka se provádí při:

  • ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
  • převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým *byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek.

Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o:

  • práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,
  • výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce. [1]


Reference

  1. Pracovnělékařské prohlídky. Znalostní systém prevence rizik v BOZP [online]. VÚBP, c2016-2020. Dostupný z: https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/pracovnelekarska-pece/328-pracovnelekarske-prohlidky.


Výstupní prohlídka - (Diskuse k heslu)