Periodická prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Periodická prohlídka patří mezi pracovnělékařské prohlídky a provádí se za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví

  • v kategorii první se provádí:

jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku;

  • v kategorii druhé se provádí

jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku;

  • v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky;
  • v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).

Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. [1]


Reference

  1. Pracovnělékařské prohlídky. Znalostní systém prevence rizik v BOZP [online]. VÚBP, c2016-2020. Dostupný z: https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/pracovnelekarska-pece/328-pracovnelekarske-prohlidky.


Periodická prohlídka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Periodic medical examination Periodische Untersuchung (e) Examen médical périodique (m)