Nanomateriály

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Jedná se o materiál s jakýmkoliv vnějším rozměrem v nanostupnici, nebo materiál který má vnitřní strukturu nebo strukturu povrchu v nanostupnici. Tento generický termín zahrnuje nanoobjekt a nanostrukturovaný materiál. [1]
  2. Nanomateriály jsou chemické látky nebo materiály skládající se z částic, jejichž velikost se minimálně v jednom rozměru pohybuje od 1 do 100 nanometrů (nm). Vzhledem ke zvýšenému objemu specifického povrchu mohou mít nanomateriály ve srovnání se stejnými materiály, jejichž rozměry nejsou v řádu nanometrů, odlišné charakteristické vlastnosti. Fyzikálně-chemické vlastnosti nanomateriálů se proto mohou lišit od vlastností velkoobjemových látek nebo částic o větší velikosti.[2]
  3. „Nanomateriálem“ se rozumí přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm – 100 nm. [3]

Reference

  1. ČSN P CEN ISO/TS 80004-1. Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2017.
  2. Nanomateriály [online]. European Chemicals Agency [cit. 2019-09-25]. Dostupné z: https://echa.europa.eu/cs/regulations/nanomaterials.
  3. Doporučení Komise ze dne 18. října 2011 o definici nanomateriálu. Úřední věstník Evropské unie [online]. 20.10.2011, L 275/38. Dostupný z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:CS:PDF.Nanomateriály - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Nanomaterials Nanomaterialien Nanomatériaux