Posudek o nemoci z povolání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Posudek o nemoci z povolání je lékařský posudek o uznání nemoci z povolání, o neuznání nemoci za nemoc z povolání nebo o ukončení nemoci z povolání vytvořený poskytovatelem v oboru pracovní lékařství.


Posudek o nemoci z povolání obsahuje:

a) náležitosti podle jiného právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace1a,

b) identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je li zaměstnavatelem právnická osoba,
2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,

c) datum

1. zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání, a to ve stupni závažnosti poruchy, pokud je stanoven nařízením vlády,
2. učinění závěru, že nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání, jde-li o ukončení nemoci z povolání, nebo
3. učinění závěru, že nemoc nesplňuje podmínky pro uznání za nemoc z povolání,

d) označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády, jde-li o nemoc uvedenou v písmenu c) bodě 1.[1]

POZNÁMKA

  • 1a: Jedná se o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) [2] a o vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci [3].

Reference

  1. ČESKO. Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 26. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-104
  2. ČESKO. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 26. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
  3. ČESKO. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 26. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-98.