Povolení k zaměstnání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Cizinec na území České republiky musí požádat o povolení k zaměstnání, pokud chce na území tohoto státu vykonávat výdělečnou činnost. Žádost podává písemně příslušné krajské pobočce Úřadu práce, a to zpravidla před svým příchodem na území ČR. Příslušnou je vždy krajská pobočka ÚP, v jejímž obvodu bude cizinec své zaměstnání v České republice vykonávat. V případě potřeby je možné se dát zastoupit zaměstnavatelem či jiným zplnomocněným zástupcem, který své oprávnění danou osobu zastupovat prokazuje písemnou plnou mocí.

Kdo může po povolení k zaměstnání žádat?

Žádat je oprávněn cizinec, který si přeje být zaměstnán na území ČR a zároveň se jedná o:

 • a) sezónní práce (činnost, která je závislá na ročním období, vykonává ji v určitou roční dobu na základě sezónních podmínek), na dobu maximálně 6 měsíců v kterémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích,[1]
 • b) plnění úkolů, které vyplývají z předmětu činnosti právnické osoby, které zajišťuje společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci,
 • c) držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání,
 • d) držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování,
 • e) zaměstnání na časově omezenou dobu za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (stáže) na dobu maximálně 6 měsíců,
 • f) příležitostné a časově omezené zaměstnání osob do věku 26 let v rámci výměny mezi školami nebo programů pro mládež, kterých se ČR účastní,
 • g) vyhlášenou mezinárodní smlouvu, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a zároveň, pokud tato smlouva stanovuje pro cizince podmínku mít povolení k zaměstnání,
 • h) držitele víza nebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu podle pobytového zákona[2],
 • i) žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo o cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území ČR podle zákona o azylu, v takovém případě však nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
 • j) vyslání cizince na území ČR zahraničním zaměstnavatelem k plnění úkolů vyplývajících ze smlouvy uzavřené tuzemskou právnickou osobou nebo fyzickou osobou,
 • k) krátkodobé zaměstnání do 3 měsíců.


Co musí obsahovat žádost o povolení k zaměstnání?

Žádost obsahuje vždy:

 • identifikační údaje cizince – tedy jméno (jména), příjmení, případně rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození místo narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno a bydliště;
 • adresu v zemi trvalého pobytu a adresu korespondenční (pro doručování zásilek);
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal;
 • identifikační údaje budoucího zaměstnavatele – název, sídlo, IČ;
 • druh práce;
 • místo výkonu práce a dobu, po kterou bude zaměstnání vykonáváno;
 • v případě relevance i další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.

K žádosti je navíc potřeba přiložit i přílohy, a to:

 • fotokopii cestovního dokladu (té stránky, která obsahuje základní identifikační údaje cizince),
 • pracovní smlouvu (případně příslušnou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr),
 • pokud jde o sezónní zaměstnání, pak pracovní smlouvu na dobu určitou (nebo příslušnou dohodu o pracích konaných mimo pracovní pomě),
 • doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání (např. maturitní vysvědčení, výuční list, diplom o ukončení vysokoškolského studia, aj.),
 • další doklady, pokud potřeba jejich předložení vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášení mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je ČR vázána.


Všechny přílohy v cizím jazyce musejí být předloženy v originálním znění nebo jejich úředně ověřených kopiích společně s jejich úředním překladem do českého jazyka.


Doklady, které osvědčují odbornou způsobilost k výkonu dané práce, musejí být superlegalizovány a nostrifikovány. V případě, že se jedná o stát, se kterým má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci a v takové smlouvě jsou specifikovány veřejné listiny, které jsou osvobozeny od ověření apostilou nebo superlegalizací, není třeba dokument superlegalizovat. Seznam takových států zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách: http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5096&d=9064 (dokument „Legalization of public documents for their use abroad – information in English“). K nostrifikaci více zde: https://www.msmt.cz/search.php?action=results&query=nostrifikace.


Správní poplatky

Podání žádosti cizince o povolení k zaměstnání podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 500 Kč (podle položky 9 písm. b) Sazebníku správních poplatků[3]).


Jak vypadá dokument, který cizinec obdrží od příslušného Úřadu práce?

Povolení k zaměstnání:

 • obsahuje identifikační údaje cizince, včetně místa výkonu práce, druhu práce, identifikačních údajů zaměstnavatele, dobu, na kterou se povolení vydává a další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání;
 • je nepřenosné a vydává se na dobu určitou, maximálně na dobu 2 let (u sezónních prací maximálně na dobu 6 měsíců), cizinec však může požádat o povolení k zaměstnání i opakovaně;
 • je platní pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí a týká se pouze druhu a místa výkonu práce, který je uveden taktéž v rozhodnutí. Pokud by mělo dojít v době před ukončením platnosti povolení ke změně některých podmínek, které jsou uvedeny v tomto povolení, cizinec je povinen požádat místně příslušnou krajskou pobočku ÚP o vydání nového povolení k zaměstnání;
 • se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy, které jsou ve smyslu zákoníku práce povoleny cizincům k tomu, aby je mohl cizinec vykonávat na území České republiky, a to i tehdy, dochází-li k souběhu pracovněprávních vztahů;
 • nelze ho vydat, pokud cizinec k výkonu práce na území ČR potřebuje v souladu s platnými právními předpisy tzv. zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.


Je důležité pamatovat, že cizinec může vykonávat na území České republiky práci za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné oprávnění k pobytu (zde se jedná zejména o zaměstnaneckou kartu[4], která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky).[5]


Reference

 1. Vyhláška č. 322/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období. Sbírka zákonů Česká republika. 2017, částka 110, s. 3437. Dostupný také v digitální formě z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=62329.
 2. Zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů Česká republika. 1999, částka 106, s. 7406–7447. Dostupný také v digitální formě z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3323.
 3. Zákon č. 634/2004 Sb. ze dne 26. listopadu 2004, o správních poplatcích. Sbírka zákonů Česká republika. 2004, částka 215, s. 11415–11498. Dostupný také v digitální formě z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4519.
 4. Ve smyslu § 42g odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 5. Povolení k zaměstnání [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, poslední aktualizace 24. 5. 2021 [cit. 2022-07-01] Dostupné z: https://www.mpsv.cz/povoleni-k-zamestnani.Povolení k zaměstnání - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work permit Arbeitserlaubnis Permis de travail