Produktivita práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Produktivita práce je stupeň účinnosti lidské práce, množství užitkových hodnot docílených prací nebo množství práce spotřebované na dosáhnutí dané užitečnosti.[1] V důsledku toho může být produktivita práce vyjádřena pomocí vyprodukovaných hodnot připadající na jednotku spotřebované práce za určité období (rok, měsíc, den, hodinu) podle toho, v jakém období tuto produktivitu zjišťujeme.

Mezi faktory, které ovlivňují produktivitu práce, patří:

  • přírodní a klimatické podmínky,
  • technologie,
  • kvalifikace pracovníků,
  • motivace pracovníků,
  • organizace řízení.

V případě, že je jednotkou práce lidská práce (práce provedena člověkem měřená cenou práce – mzdou), hovoříme o produktivitě živé práce. V případě, že za jednotku práce považujeme práci obsaženou ve všech vstupech do určitého transformačního procesu, hovoříme o produktivitě společenské práce.[2]

Zvyšování produktivity práce je dlouhodobou podmínkou růstu efektivnosti a rentability. Vlivem technologického pokroku roste produktivita práce mírným tempem a dlouhodobě v primární produkci, a dynamicky v sekundární výrobě a terciárním sektoru. Různé hranice saturace potřeb produkcí jednotlivých sektorů a odlišná tempa růstu produktivity práce vyvolávají meziodvětvovou mobilitu, pracovníci směřují nejdříve do průmyslu a potom do služeb.[3]

Měření produktivity práce

Nejčastějšími ukazateli produktivity práce je pracnost produkce k efektivnímu pracovnímu času, objem výroby k mzdovým nákladům, výrobou přidaná hodnota na jednotku mzdových nákladů, materiální náklady na jednotku nákladů materiální spotřeby, objem výroby na jednotku času nebo pracovníka, hodnota produkce v odbytových nebo běžných cenách na pracovníka. Ukazatele produktivity práce se pro praktické použití v odměňování posuzují podle komplexnosti, jednoduchosti výpočtu, srozumitelnosti obsahu, bezprostřednosti a citlivosti na změny neovlivnitelné hodnocenou jednotkou.

Míra produktivity je klíčovým ukazatelem ekonomické výkonnosti země, a proto je velikým zájmem porovnání v mezinárodním měřítku. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydává každoroční přehled ukazatelů produktivity, zahrnující jak práci, tak i multifaktorové opatření produktivity a další celospolečenské indikátory jako jsou např. hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt a národní důchod.

Na této úrovni se většinou sleduje produktivita živé práce vyjádřená na jednoho obyvatele jako měrná jednotka práce. Na úrovni jednotlivých podnikatelských subjektů (podniků, sdružení a společností) produkujících konkrétní hodnoty lze vyjádřit i objem produkovaných hodnot konkrétněji – nejen v peněžním objemu, ale i v naturálních jednotkách (kusech, kilogramech, metrech apod.). Spotřeba práce na této úrovni se častěji označuje jako náklady na živou a zhmotněnou práci.

Reference

  1. LINHART, J. ...[et al.]. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.
  2. Produktivita práce. Wikipedia [online]. WikiMedia [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Produktivita_pr%C3%A1ce.
  3. LINHART, J. ...[et al.]. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.Produktivita práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Workforce productivity Arbeitsproduktivität Productivité au travail