Spolehlivost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Reliability)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Obecný termín vyjadřující stálost funkčních a dalších užitných vlastností objektu během jeho používání za stanovených podmínek.

Objektem může být výrobek, zařízení. Objekty typu složitějších technických zařízení jsou objekty složené z funkčně vzájemně vázaných komponent; v tomto případě obvykle se používají termíny systém a prvky. Objektem je kromě hardware i software. Objekt ovlivňuje i lidský činitel.

V užším pojetí podle ČSN IEC 60050-192 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 192: Spolehlivost (duben 2016: článek 192-01-22) spolehlivost je schopnost fungovat tak, jak je požadováno, a tehdy, když je to požadováno.

POZNÁMKA

POZNÁMKA 1: Do spolehlivosti se zahrnuje pohotovost (192-01-23), bezporuchovost (192-01-24), zotavitelnost (19201-25), udržovatelnost (192-01-27) a zajištěnost údržby (192-01-29) a v některých případech i jiné charakteristiky, jako je životnost (192-01-21), bezpečnost a zabezpečení.

POZNÁMKA 2: Spolehlivost se používá jako souhrnný termín pro charakteristiky kvality objektu, které se vztahují k času.


Vyčíslení spolehlivosti se provádí prostřednictvím souboru ukazatelů spolehlivosti, jejichž hodnoty pak kvantifikují jednotlivé parametry spolehlivosti. Pro číselné vyjádření těchto ukazatelů se využívá teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Existují tři hlavní kategorie ukazatelů spolehlivosti:

  • a) ukazatele pohotovosti (vyjadřují pravděpodobnost, že výrobek je ve stavu schopném plnit požadovanou funkci): např. součinitel (ustálené) pohotovosti, součinitel (ustálené) nepohotovosti, příp. součinitel střední nepohotovosti,
  • b) ukazatele bezporuchovosti (ukazatele spojené s poruchami výrobků): např. pravděpodobnost bezporuchového provozu, střední intenzita poruch, střední parametr proudu poruch, střední doba provozu mezi poruchami,
  • c) ukazatele udržovatelnosti (kvantifikují aspekty údržby výrobků): např. střední intenzita opravy, střední doba opravy, střední doba do obnovy.

V procesním průmyslu je spolehlivost jednou z nejdůležitějších vlastností, které charakterizují jakost výrobních zařízení příslušných provozů. Spolehlivost zařízení je nejvíce ovlivněna projektem (návrh zařízení s požadovanou úrovní spolehlivosti), výrobou zařízení (použití projektem předepsaných materiálů, součástek, výrobních a kontrolních postupů) a údržbou zařízení.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2022 [cit. 2023-06-22]. 122 s. Dostupný z: https://vubp.cz/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-brezen-2022.pdf.


Spolehlivost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Dependability Zuverlässigkeit Fiabilité