Spolehlivost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Obecně je to včasné a spolehlivé splnění úkolů. Rozhodujícími veličinami je čas a chyby či odchylky od předpokládaných tolerancí. Obě veličiny jsou determinovány jednak počtem a vlastnostmi technických prvků, jednak senzorickou a mentální kapacitou člověka a jeho osobnostními stavy, jak okamžitými tak reletivně stabilními. Zdroj: Slovník vybraných výrazů vztahujících se k hodnocení rizika podle § 132a odst.3 ZP, RoVS 2000
  2. Pravděpodobnost, že součást (člen, zařízení) je schopna plnit požadovanou funkci za stanovených podmínek po stanovenou dobu. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  3. Schopnost předmětu vykonávat bez poruchy v daném časovém období a za specifikovaných podmínek požadovanou funkci.
  4. Obecný termín vyjadřující stálost funkčních a dalších užitných vlastností objektu během jeho používání za stanovených podmínek. V užším pojetí podle ČSN IEC 50(191) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spolehlivost a jakost služeb je to souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují: bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Pozn.: Spolehlivost se používá pouze pro obecný nekvantitativní popis. Vyčíslení spolehlivosti se provádí prostřednictvím souboru ukazatelů spolehlivosti, jejichž hodnoty pak kvantifikují jednotlivé parametry spolehlivosti. Pro číselné vyjádření těchto ukazatelů se využívá teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Existují tři hlavní kategorie ukazatelů spolehlivosti:
  • a) ukazatele pohotovosti (vyjadřují pravděpodobnost, že výrobek je ve stavu schopném plnit požadovanou funkci): např. součinitel (ustálené) pohotovosti, součinitel (ustálené) nepohotovosti, příp. součinitel střední nepohotovosti,
  • b) ukazatele bezporuchovosti (ukazatele spojené s poruchami výrobků): např. pravděpodobnost bezporuchového provozu, střední intenzita poruch, střední parametr proudu poruch, střední doba provozu mezi poruchami,
  • c) ukazatele udržovatelnosti (kvantifikují aspekty údržby výrobků): např. střední intenzita opravy, střední doba opravy, střední doba do obnovy.

V procesním průmyslu je spolehlivost jednou z nejdůležitějších vlastností, které charakterizují jakost výrobních zařízení příslušných provozů. Spolehlivost zařízení je nejvíce ovlivněna projektem (návrh zařízení s požadovanou úrovní spolehlivosti), výrobou zařízení (použití projektem předepsaných materiálů, součástek, výrobních a kontrolních postupů) a údržbou zařízení. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Spolehlivost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Reliability Zuverlässigkeit Fiabilité