Rizikové faktory

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Při výkonu práce je člověk vystaven působení rizikových faktorů, které vždy v jisté míře negativně ovlivňují jeho zdraví. Pod pojmem rizikový faktor rozumíme každou okolnost, podmínku, činitele či vlastnost pracovního systému, jež může být příčinou pracovního úrazu, nemoci z povolání, profesionální otravy nebo jiného poškození zdraví. Je proto nutné je vyhledávat a následně eliminovat. Pokud toto není možné, musí se učinit taková opatření, která povedou k omezení jejich působení. Lze k nim přiřadit i uspořádání pracoviště nebo jiné aspekty související s pracovní činností, včetně organizačních opatření. Zmíněný přístup se nazývá prevence rizik.

Mezi rizikové faktory z hlediska pracovních podmínek podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., řadíme:

 • Nepříznivé mikroklimatické podmínky (zátěž teplem a chladem);
 • Chemické faktory (chemické karcinogeny, mutageny, olovo, azbest aj.);
 • Biologické činitele;
 • Fyzickou zátěž, tj.:
  • celkovou fyzickou zátěž (nadměrné zatěžování – zvýšené fyzické úsilí, námaha),
  • lokální svalovou zátěž (jednostranná a opakovaná zátěž – opakované používání stejné svalové skupiny (statické nebo dynamické činnosti),
  • pracovní polohy (nevhodná pracovní pozice těla nebo některé jeho části během pracovních činností),
  • ruční manipulaci s břemeny (překračování hygienických limitů kladených na hmotnosti přenášených břemen);
 • Fyzikální faktory, tj.:

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., se dále mezi rizikové faktory, jejichž expozici či zátěž je nutné hodnotit, řadí také:

 • Prach (s převážně fibrogenním účinkem, s možným fibrogenním účinkem, s převážně nespecifickým účinkem, s převážně dráždivým účinkem, minerální vláknité prachy);
 • Psychická zátěž (stres, napětí a jiné okolnosti narušující duševní pohodu pracovníka);
 • Zraková zátěž (používání zvětšovacích přístrojů, práce vykonávaná za zvláštních světelných podmínek, spojená s neodstranitelným oslňováním, spojená s náročností na rozlišení detailů);
 • Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu.

[1]

Reference

 1. Vyhrazená zdvihací technická zařízení. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/technicka-bezpecnost/vyhrazena-technicka-zarizeni/195-zdvihaci-vtz/305-vyhrazena-zdvihaci-technicka-zarizeni.


Rizikové faktory - (Diskuse k heslu)