Bezpečnostní list

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Sicherheitsblatt (s))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezpečnostní list (dále BL) je soubor identifikačních údajů o nebezpečné chemické látce nebo směsi, o výrobci/dovozci a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí.

Obsahuje 16 kapitol a jeho struktura vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH)[1]. Osoba, která na trh uvádí nebezpečnou chemickou látku nebo směs je pro ni povinna zpracovat bezpečnostní list podle nařízení ES 2015/830. Poskytovatelem (tvůrcem) BL je tedy výrobce či dovozce NCHLaS a jeho příjemcem je následný uživatel či distributor těchto látek. Zpracovatel bezpečnostního listu touto formou informuje uživatele o nebezpečnosti dané látky nebo směsi a poskytuje informace o jejím bezpečném skladování a manipulaci s ní. Uživatelům umožní, informace obsažené v bezpečnostním listu, přijmout nezbytná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Informace z bezpečnostního listu musí být přístupné zaměstnancům, Nařízení REACH přitom považuje za rovnocenné elektronickou i listinnou formu. Obsah bezpečnostního listu v současnosti stanoví příloha II nařízení ES 2015/830.

Seznam jednotlivých kapitol BL je následující:

 1. identifikace látky nebo směsi a výrobce;
 2. identifikace nebezpečnosti (klasifikace, značení);
 3. složení / informace o složkách;
 4. pokyny pro první pomoc;
 5. opatření pro hašení požáru;
 6. opatření v případě náhodného úniku;
 7. zacházení a skladování;
 8. omezování expozice / osobní ochranné prostředky;
 9. fyzikální a chemické vlastnosti;
 10. stálost a reaktivita;
 11. toxikologické informace;
 12. ekologické / ekotoxikologické informace, pokyny pro odstranění;
 13. pokyny pro odstraňování;
 14. informace pro přepravu;
 15. informace o předpisech;
 16. další informace.


Reference

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.


Bezpečnostní list - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Sheet Sicherheitsblatt (s) Feuille de sécurité (f)