Staffing

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Staffing - šikana na pracovišti ze strany podřízených.[1] Staffing je třetí formou psychického násilí na pracovišti (ostatní dvě formy jsou mobbing a bossing).


Pojem „staffing“ je odvozen od anglického slova staff, což v překladu znamená „personál“ nebo „zaměstnanci“.[2] Tímto pojmem je označována forma patologických vztahů na pracovišti, které se dopouštějí podřízení s cílem znemožnit či zcela zničit vedoucí pracovníky nebo vedení organizace, eventuálně veškerou personální a podnikovou politiku.[3] Podle průzkumů je výskyt staffingu na úrovni zhruba 9 %. Nejčastěji je jeho obětí nadřízený výrazně mladší v porovnání s jeho podřízenými. Postavení takového vedoucího je ztíženo tím, že stojí proti semknuté skupině zaměstnanců, do které je obtížné se integrovat.


K nejčastějším projevům staffingu patří neplnění zadaných úkolů, šířením pomluv, zatajování podstatných informací, zcizováním věcí nezbytných k výkonu práce, falšování dokumentů či odmítnutí spolupráce. V případě staffingu, na rozdíl právě od bossingu, se jedná tzv. o šikanu zdola. Obětí je zde zaměstnavatel, resp. vedoucí zaměstnanec, pachatelem jsou pak podřízení zaměstnanci.


Příčiny staffingu

Obvykle bývají šikanováni noví šéfové, ať už přišli z jiné firmy, či povýšili. Podřízení jsou mnohdy vedeni svou žárlivostí k bývalému kolegovi, který se dostal na lepší post než oni, výrazně starší zaměstnanci neumí překousnou, že do vedoucí pozice byl dosazen mladší a nezkušený kolega apod. Samotné nevhodné a povýšené chování nadřízeného může být také příčinou šikany.

Projevy staffingu

Agresor (podřízený) se nejčastěji uchyluje ke skrytým formám šikany, např. nepodsouvá nadřízenému důležité informace, ignoruje jeho nařízení, znevažuje jej před kolegy, v konečné fázi pak dochází k vyvrcholení konfliktu a neshod.

Následky staffingu

Nadřízení, kteří jsou vystaveni šikaně, ztrácí vážnost u svých zaměstnanců, dochází ke snížení produktivity a pracovního nasazení zaměstnanců, neshody a nepřátelská atmosféra na pracovišti se odráží v celkovém profilu firmy. Staffing působí negativně na celkové psychické i fyzické zdraví oběti.

Jak se bránit?

Důležitou roli hraje vnímavost vedoucího a jeho schopnost včas poznat náznaky šikany, čím dříve ji bude řešit, tím lépe. Vhodným způsobem je individuální rozhovor s jednotlivými členy týmu, nutností je vymezit dané hranice, nepoužívat výhružky, snažit se najít oboustranný kompromis. Krajním řešením jsou pak personalizační změny. [4]


Reference

  1. Šikana v práci. Facts, 2007, č. 23. Dostupný také z: https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/factsheets/23.
  2. HUBER, Brigitte. Psychický teror na pracovišti: mobbing. Martin: Neografie, 1995.
  3. KRATZ, Hans-Jürgen. Mobbing: jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha: Management Press, 2005.
  4. Šikana v práci: jak se bránit? Mojra [online] [cit. 2021-11-05]. Dostupné z: https://blog.mojra.cz/clanek/sikana-v-praci-jak-se-branit.


Staffing - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Staffing Staffing (s) Staffing