Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Logo VUBP.jpg

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. je podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Účelem zřízení VÚBP v.v.i. je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a plnění úkolů, vyplývajících z Úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních předpisů v oblasti BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu, a z potřeb zřizovatele a inspekce práce.

Předmětem hlavní činnosti VÚBP v.v.i. je vědecký výzkum, ověřování a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků, vyplývajících z pracovních činností a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života.

VÚBP, v.v.i se zabývá také operačním výzkumem, tj. monitorováním stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržováním dat a statistik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


  Název instituce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
  Adresa: Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
  Kontakt: tel.: +420 221 015 811, fax: +420 224 238 550, mailto: vubp@vubp.cz, URL: http://www.vubp.cz 


VÚBP, v.v.i. plní funkci analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmětem další činnosti VÚBP v.v.i. je rozvoj a provoz faktografických, bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti BOZP, plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace, plnění úkolů odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií, plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace BOZP, plnění funkce poradenského a konzultačního střediska a znalecká činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ve výše uvedených oblastech může instituce provádět i odborně publikační a obchodní činnost.

Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích.

Předmětem jiné činnosti VÚBP v.v.i. jsou činnosti navazující na vědeckou, výzkumnou, vývojovou činnost a dále činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména o odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení ústavu, vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti BOZP a personalistiky, o certifikaci a posuzování kvality programů a služeb z oblasti působení ústavu, zajišťování a organizování odborných a osvětových akcí. Rozsah a podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.

Svou činností VÚBP v.v.i. přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi. Uvedené aktivity VÚBP, v.v.i. realizuje:

 • sledováním a předvídáním trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • komplexním a systémovým přístupem
 • kvalitou služeb a produktů.

Koncepce činnosti VÚBP, v.v.i. vychází ze systémového pojetí prevence ohrožení zdraví a životů lidí i ohrožení životního prostředí a majetku v důsledku ekonomických (pracovních) aktivit. VÚBP, v.v.i. se zaměřuje především na podporu systémových změn a lze konstatovat, že tuto oblast koncepčně, metodicky i aplikačně pokrývá komplexně. Z toho vyplývá i široká podpora plnění úkolů orgánů státní správy na úseku bezpečnosti práce, a to zejména v oblasti vytváření a přezkušování státní politiky v souladu s Úmluvou č. 155/1981 ILO. Významným faktorem činnosti VÚBP, v.v.i. je naplňování požadavků EU v oblasti BOZP. Proto VÚBP, v.v.i. rozšiřuje a prohlubuje i činnost technické normalizace, zkušebnictví a certifikace se zaměřením na posuzování shody osobních ochranných prostředků.

Stanovené koncepci činnosti ústavu odpovídá i jeho organizační struktura. Ústav v rámci profesionálně poskytovaných služeb již více než padesát let zajišťuje:

 • analýzy rizik pracovních podmínek (hodnocení množství a expozice biologických, chemických a fyzikálních faktorů v pracovním prostředí)
 • poskytování odborné poradenské péče v otázkách ochrany a podpory zdraví a pohody zaměstnanců při výběru osobních ochranných pracovních prostředků, řešení pracovně fyziologické, psychologické, ergonomické a hygienické problematiky a organizaci první pomoci v podniku
 • zjišťování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav a pracovní pohodu zaměstnanců
 • spoluúčast na výchově a výcviku v oblasti ochrany a podpory zdraví zaměstnanců, včetně cílené rehabilitace a rekondice
 • analýzy zdravotního stavu pracovníků včetně pracovní úrazovosti, nemocnosti, výskytu nemocí z povolání a nemocí ovlivněných prací.

[1]Reference


Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational Safety Research Institute Forschunginstitut für Arbeitsschutz (s) Institut de recherche de la sécurité du Travail (m)