Závažná havárie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Současné znění zákona o prevenci závažných havárií (I/2005): Závažná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Předložený návrh do novelizace zákona (I/2005): Závažná havárie je událost jako je velká emise, požár nebo výbuch vyplývající z nekontrolovaného vývoje v průběhu provozu jakéhokoli objektu nebo zařízení, na které se vztahuje tento zákon, jež vede k vážnému bezprostřednímu nebo pozdějšímu ohrožení lidského zdraví, hospodářských zvířat nebo životního prostředí nebo k újmě na majetku uvnitř nebo mimo objekt nebo zařízení a zahrnuje jednu nebo více nebezpečných látek. Závažná havárie může mít za následek ztrátu až desítek životů a stovky raněných. Pozn.: V některých pramenech se ta nebezpečí, která mohou působit škodu nebo zranění za hranicemi objektu nazývají „major hazards“ nebo „major-accident hazards“.[1]
  2. Taková událost, jako je velký výron emise, požár nebo výbuch, vyplývající z nekontrolovatelného úniku v průběhu průmyslové činnosti, vedoucí k vážnému nebezpečí pro prostředí, včetně lidí, bezprostředně nebo opožděně, uvnitř nebo vně závodu a obsahující jednu nebo více nebezpečných látek.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Závažná havárie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Major accident Großer Störfall Accident majeur