Šikanózní jednání

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Bullying behavior)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Šikanózní jednání má mnoho forem, přičemž jen některé z nich české právo výslovně zakazuje. Jedná se např. o přímou či nepřímou diskriminaci, obtěžování a sexuální obtěžování, tedy různé podoby diskriminace, kterou zakazuje v našem právním prostředí antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.).[1] Diskriminací se dle tohoto zákona rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (§ 2). Je-li tedy šikana provázena těmito diskriminačními rysy, lze ji postihovat v souladu s antidiskriminačním zákonem.

Avšak i v případě šikany, která nemá diskriminační rysy, se lze domáhat ochrany podle našeho práva. Šikana je zakázána samozřejmě i na pracovišti, a to na základě Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) a zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Může mít podobu tzv. mobbingu, bossingu či staffingu. V případě šikany na pracovišti se zaměstnanec může obracet na zaměstnavatele se stížností (§ 276 odst. 9 zákoníku práce), kterou je zaměstnavatel povinen projednat. Nedojde-li k nápravě, lze podat podnět ke Státnímu úřadu inspekce práce. Dále je možné podat civilní žalobu k soudu.[2]

Reference

  1. JANŠOVÁ, M. Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti. Práce a mzda [online]. 21. 9. 2018. Dostupné z: https://www.praceamzda.cz/clanky/sikana-obtezovani-zamestnancu-na-pracovisti.
  2. CAKIRPALOGLU, P. ...[et al.]. Šikana na pracovišti v České republice: teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN 978-80-244-5080-3.Šikanózní jednání - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Bullying behavior Schikanöses Verhaltenz Comportement d'intimidation