Emise

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Množství příměsi, zpravidla její hmotnost, vstupujících za jednotku času ze zdroje znečišťování do ovzduší;
  • Vypouštění nebo únik příměsí do atmosféry, tj. primární znečišťování ovzduší. Sekundárním znečišťováním ovzduší se naproti tomu rozumí vznik příměsí přímo v atmosféře v důsledku různých chemických a fyzikálních pochodů. [1]
 1. Exhaláty, úlety znečišťujících látek unikajících nebo vypouštěných z nějakého zdroje znečištění do vzduchu. Rozlišujeme emise plynné, emise kapalné a emise tuhé.
 2. Úlet, vypouštění znečišťujících látek do okolního prostředí. [2]
 3. Zvuk vyzařovaný jedním zdrojem. Může být uveden na štítku stroje nebo v technických parametrech. Obvykle je popsán hladinou akustického výkonu a dále hladinou akustického tlaku v místě obsluhy, je-li toto místo definované. Zdroj: Ergonomický výkladový slovník [3]
 4. Emise je množství škodliviny vystupující ze zdroje znečištění (např. prachu, hluku, záření apod.) za jednotku času.

Emise se objektivizují měřením přímo na zdroji, výsledky se porovnávají s hygienickými limity. Měření emisí je podkladem k realizaci různých technických opatření, která vedou ke snížení emisí určitého typu.

Imise je množství škodliviny za jednotku času, které se již dostalo do styku s pracovním prostředím. V těchto případech hodnotíme zátěž zaměstnanců příslušnou škodlivinou. misí všech příspívajících zdrojů včetně odrazů, hluku pozadí apod. Hodnoty emise hluku jsou hladina emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a hladina akustického výkonu. Určení těchto veličin je nezbytné pro výrobce k deklarování vyzařovaného hluku, porovnávání vyzařovaného hluku strojů v příslušné skupině strojů a pro účel kontroly hluku na zdroji v konstrukční etapě.

   Hluk.JPG 

Charakteristiky emisí u technických prostředků se mohou značně měnit s ohledem na podmínky na konkrétním pracovišti. Intenzita hluku vyzařovaná jedním zdrojem, může být uvedena na štítku stroje nebo v technických parametrech. Obvykle je popsána hladinou akustického výkonu a dále hladinou akustického tlaku v místě obsluhy, je-li toto místo definované. Emise přispívá k imisi v místě obsluhy, kde imise je vztažena k hlukové expozici pro definované provozní podmínky a sledované časy během emisí všech přispívajících zdrojů včetně odrazů, hluku pozadí apod. Imise hluku na pracovním místě, charakterizuje všechny zvuky, které jsou ( bez ohledu na to, zda je pracovník přítomen či nikoliv) ve stanoveném časovém intervalu T v měřicím bodě (pracovní místo obsluhy stroje) v konkrétní situaci; tj. hluk přicházející od stroje, hluk přicházející z jiných zdrojů a hluk odražený od stropu, stěn a jiného vybavení – viz obrázek č.2.

 Imise zdroje.JPG 


Expozice hluku osoby - rozumíme všechny zvuky, které přicházejí ve stanoveném časovém intervalu T v konkrétní situaci do sluchového orgánu zaměstnace. [4]

Reference

 1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.
 2. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
 3. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
 4. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Emise - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Emission Auswurf (r)