Práce pod dohledem

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Práce, která se provádí podle konkrétních pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před jejím zahájení se osoba pověřená dohledem přesvědčí o provedení stanovených bezpečnostních opatření a podle potřeby (charakteru a rizikovosti prováděné práce) během práce občas zkontroluje dodržování předpisů, popřípadě pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.[1]
  • Práce pod dohledem je práce podle pokynů. Osoba provádějící dohled podle potřeby kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracující osoby samy.[2]
  • Práce pod dohledem - provádí se podle podrobnějších pokynů. Před zahájením práce se pracovník provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření. V průběhu prací občas (záleží na charakteristice práce, není přesný stanovený čas, obvykle při zahájení a skončení práce nebo namátkou) kontroluje dodržování BP. Při této práci za bezpečnost odpovídá pracující.[3]

Otázka prací pod dohledem se vztahuje též k práci mladistvých zaměstnanců, konkrétně pak k noční práci. Paragraf 245, odst. 1 zákoníku práce stanoví, cit.: „Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.“ [4]

Práce pod dohledem vyžadují i další činnosti a specifické skupiny pracovníků. Podle paragrafu 65, odst. 4 školského zákona, cit.: „Při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu (pozn. VÚBP, v. v. i.: zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise. Ministerstvo (pozn. VÚBP, v. v. i.: rozumí se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) stanoví prováděcím právním předpisem seznam látek, směsí a prachů uvedených ve větě první, podmínky nakládání s látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.“ [5]

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. http://www.bozpinfo.cz/odborna-zpusobilost-pracovniku-v-elektrotechnice-nektere-souvisejici-predpisy
  3. http://sou-hustopece.cz.uvirt19.active24.cz/wp-content/uploads/VY_32_INOVACE_12_OV_E1-%E2%80%93-NORMYY-A-P%C5%98EDPISY-vyhl%C3%A1%C5%A1ka-50_5.pdf
  4. § 245, odst. 1 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  5. § 65, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůPráce pod dohledem - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work under supervision Arbeit unter Aufsicht (e) Travail sous controle (m)