Chemické látky

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Produits chimiques)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability. Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.

Přeprava nebezpečných látek

Pro usnadnění identifikace přepravovaných nebezpečných látek byl přijat systém značení založený na bezpečnostních značkách nebo na složených značkách typu diamant a dále na kódovém označení (Kemlerův kód, UN-kód). Značky slouží k vyjádření nebezpečných vlastností dané látky, kódy pak danou látku identifikují.

Bezpečnostní tabule se umísťují na předním a zadním čele vozidla nebo po jeho stranách a jsou doplněny reflexními oranžovými obdélníkovými tabulemi (30 × 40 cm) uvádějícími dvě čísla umístěnými nad sebou – horní číslo je Kemlerův kód, spodní UN-kód.[1]


Účinky chemických látek a hodnocení rizik

Biologické účinky chemických látek - účinkem se rozumí projev interakce látky s organismem, biologická změna vyvolaná nebo související s působením škodliviny.

 • Akutní otrava je náhle vzniklá porucha zdraví způsobená biologicky aktivní látkou.
 • Chronická otrava je poškození zdraví, které vzniká po delší expozici, chemická škodlivina se kumuluje v organismu, klinické projevy mohou být zpočátku nezřetelné.
 • Subchronická otrava je výsledkem několikrát opakované expozice nebo expozice trvající omezenou dobu.
 • Pozdní účinky chemických látek škodlivých zdraví - projevují se po dlouhé době expozice, případně po jejím skončení. Časový odstup, tzv. stádium latence může trvat i několik let nebo desítek let dokonce se mohou projevit až v následujících generacích.

Do této skupiny se řadí:

 • karcinogeny,
 • mutageny,
 • látky působící nepříznivě na reprodukci a vývoj (teratogeny),
 • alergeny.

Dále se rozlišují:

 • místní účinky chemických látek škodlivých zdraví - účinky v místě kontaktu chemické škodliviny s tkání (leptavé účinky žíravin, louhů a kyselin na kůži anebo dráždivé účinky oxidu siřičitého nebo chlóru na dýchací systém). Dále se může jednat o podráždění až otok spojivek, zakalení rohovky,
 • celkové účinky chemických látek škodlivých zdraví - látka při vstupu do organismu proniká do ostatních struktur a orgánů člověka a vyvolává reakce, případně poškozuje orgány vzdálené od původního místa vstupu
 • kombinované účinky chemických škodlivin nebo aerosolů, vznikají tehdy, vyskytují-li se na pracovišti v současné době dvě a více škodlivin.

Symboly pro značení chemických látek a směsí podle CLP.

[2]

ReferenceChemické látky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Chemicals Chemikalien Produits chimiques