Výbuch páry vlivem varu vzniklý rozpínavostí kapaliny

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bleve.jpg

Jev, který vzniká při náhlé ruptuře nádoby, v důsledku přetlakování nádoby tímto způsobem: V nádobě, která je naplněná zčásti hořlavou kapalinou - s parním prostorem (např. zkapalněný plyn pod tlakem s teplotou této kapaliny vyšší než její normální – atmosférický - bod varu), následkem působením tepla (požáru nebo plamene) dochází jednak k odpařování kapaliny a zahřívání par a nárůstu jejich tlaku, a jednak ke změně pevnosti materiálu této nádoby. Odtlakovávání pojišťovacím ventilem nestačí a v určitém okamžiku dojde k tlakovému prasknutí a mžikovému odpařování kapaliny, což vytvoří tlakovou vlnu a možné škody letícími fragmenty. Dále nastane bezprostřední vznícení expandující směsi hořlaviny se vzduchem, což vede k intenzivnímu spalování, které vytvoří ohňovou kouli (Fireball).

  1. Náhlé roztržení nádoby/systému, obsahující zkapalněný hořlavý plyn pod tlakem, způsobené požárem. Výbuchem a vzplanutím kapaliny vzniká tlaková vlna a možné náhlé poškození a bezprostřední zapálení výbušné směsi palivo - vzduch vedoucí k intenzívnímu spalování vzniklého jádra ohně. [1]
  2. Zkratka z anglického názvu: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (výbuch expandujících par vařící kapaliny). BLEVE je výbuch způsobený vyšlehnutím kapaliny, při havárii nádoby (zásobníku) s látkou s vysokým tlakem páry. Selhání nádoby je často způsobené vnějším požárem. Jestliže je uvolněnou látkou hořlavá kapalina, potom má BLEVE za následek vznik velké ohnivé koule (fire ball), s intenzivní tepelnou radiací. Výbuch BLEVE často doprovází odlétávání velkých částí poškozených zásobníků do značné vzdálenosti. [2]
  3. BLEVE je exploze vyplývající z poruchy (náhlého roztržení) nádoby obsahující kapalinu při teplotě významně vyšší než je její bod varu za normálních (atmosférických) podmínek (obecněji: s teplotou vyšší, než její bod varu při tlaku panujícím v okolí nádoby). V kontrastu k mžikovému požáru [ Flash Fire ] a k explozi mraku par (VCE) [Vapour Cloud Explosion] kapalina nemusí být hořlavá, aby způsobila jev BLEVE. Nádoba obsahuje kapalinu, nad kterou ve zbytku prostoru nádoby jsou její páry. Pokud nádoba praskne (např. následkem koroze, mechanického nárazu, vadou materiálu při hutním zpracování, nadměrného tlaku v nádobě), pak dojde k rychlému úniku par a prudkému snížení tlaku v nádobě. Tím dojde k prudkému varu kapaliny, což má za následek vývin velkého množství par. Tlak těchto par je extrémně vysoký a dochází k tlakové vlně (explozi), která může nádobu zcela zničit a dojde k rozletu fragmentů po okolí. U toho zůstane v případě nehořlavé kapaliny. Pokud látka je hořlavá, je pravděpodobné, že vzniklý oblak po BLEVE se vznítí a vytvoří ohňovou kouli a možná explozi mraku par se vzduchem (VCE). Jev BLEVE se obvykle většinou spojuje s úniky hořlavých kapalin z nádob. V těchto případech jsou úniky způsobeny okolními požáry, kdy působením sálavého tepla z okolního požáru nebo přímo ohřevem nádoby s kapalinou plamenem dochází jednak k odpařování kapaliny v nádobě (popř. varu) a zahřívání jejích par a tím k růstu jejich tlaku, a jednak ke změně pevnosti materiálu nádoby (zvláště v místech, kde stěna není smočena kapalinou). Odtlakování pojišťovacím ventilem nestačí a dojde k roztržení nádoby a ke mžikovému odpařování kapaliny. V tomto případě u BLEVE je účinkem kromě tlakové vlny a letících fragmentů nádoby také stoupající ohnivá koule s intenzivní tepelnou radiací po dobu existence této ohnivé koule, protože dojde k vznícení následkem okolního požáru jako iniciačního zdroje.[3]
Bleve expl.jpg

Reference

  1. CEOC
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 3, s. 19-39.
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Výbuch páry vlivem varu vzniklý rozpínavostí kapaliny - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) Dampfexplosion durch Sieden von sich ausdehnenden Flüssigkeit (BLEVE) Explosion de vapeur en expansion par ébolution d´un liquide (BLEVE)