Index kvality pracovního života

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Index kvality pracovního života (Subjective Quality of Working Life, SQWLi) je souhrnný indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života vytvořený mezi lety 2004 a 2015 Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v úzké spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. Cílem indikátoru je ustanovit jednoduchou, srozumitelnou, souhrnnou informaci o kvalitě pracovního života, založenou na kvalitních teoretických a empirických podkladech.[1]

Výzkumný nástroj SQWLi lze prezentovat na pozadí duální koncepce měření kvality pracovního života. Pro tu je důležité (podobně jako pro mnoho dalších koncepcí v sociálních vědách) členění na hledisko skutečných objektivních podmínek a hledisko jejich subjektivního vnímání aktéry, tj. zde pracovníky. Objektivní rovina kvality pracovního života bývá ve výzkumech obvykle reprezentována takovými aspekty, jako je platové ohodnocení, povaha pracovního poměru a typ pracovní smlouvy, míra právní ochrany pracovníků, pracovní doba a její flexibilita, pracovní podmínky, možnosti a stav dalšího vzdělávání pracovníků nebo produktivita práce, ale také odvozenými indikátory jako například genderovými nebo etnickými rozdíly v daných oblastech.


Součásti

Sestavený kompaktní výzkumný nástroj je ukotven v certifikované metodice v podobě baterie položek jednoduchého dotazníku, z jehož výsledků je možné spočítat jednoduchý index, který také umožní s co nejmenším počtem číselných údajů regionální, odvětvové, časové a další srovnávání. SQWLi je takto využíván v rámci národně reprezentativních průzkumů v České republice ke sledování vývoje kvality pracovního života v čase, ale také k detailní analýze činitelů KPŽ z pohledu různých částí pracovní populace (např. dle pohlaví nebo věku). Baterie otázek, ze kterých SQWLi sestává, zahrnují:

  • identifikační otázky – objektivní charakteristiky kvality pracovního života a základní informace o respondentech (např. pohlaví, věk, vzdělání, plat), které jsou potřeba k podrobnějším analýzám podskupin a mohou sloužit jako kontrolní proměnné ve statistické analýze.
  • otázky SQWLi – dva moduly (spokojenost a důležitost) po 18 otázkách sloužící k ohodnocení subjektivně vnímané kvality pracovního života ve vztahu k současné hlavní ekonomické aktivitě, tj. zaměstnání nebo podnikání.

Oba moduly SQWLi jsou sestavené z šesti domén pracovního života, přičemž každá z nich dále sestává z tří sledovaných aspektů, jak popisuje následující tabulka. Tyto domény a aspekty jsou totožné v obou modulech.

Tabulka 1: Struktura nástroje SQWLi

Doména Sledovaný aspekt
Odměňování Výše výdělku, platu

Spravedlivé odměňování

Nefinanční výhody

Vztahy Vztahy s kolegy

Chování nadřízených k podřízeným

Mezilidské vztahy

Čas Časová náročnost

Rozložení pracovní doby

Dostatek času na rodinu, na sebe

Seberealizace Zajímavost práce

Další vzdělávání a osobní rozvoj

Samostatnost práce

Jistota Charakter pracovního poměru

Jistota pracovního místa

Rozvíjení se pro další uplatnění

Podmínky Bezpečnost práce a ochrany zdraví

Technické vybavení v zaměstnání

Čistota, pořádek a hygiena


Každý aspekt je ohodnocen jednou otázkou na škále od 0 do 10 (důležitost) nebo od -5 do 5 (hodnocení). Bodové ohodnocení pro jednotlivé aspekty pak může být zkombinováno pro ohodnocení odpovídající domény nebo kvality pracovního života jako takové.


Vývoj

  • Kvalita pracovního života 2005 (šetření v rámci projektu „Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP“, řešitel a zadavatel výzkumu: VÚBP , v. v. i.); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, termín terénního šetření: 12. – 19. 9. 2005, reprezentativnost: ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR, kvótní výběr, N = 1 063.
  • Kvalita pracovního života 2006 (šetření v rámci projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu života“, řešitel: VÚBP , v. v. i., SOÚ AV ČR, v. v. i., VŠE); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., termín terénního šetření: 18. – 25. 9. 2006, reprezentativnost: ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR, kvótní výběr, N = 2 043.
  • Naše společnost 0806; realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., termín terénního šetření: 2. – 9. 6. 2008, reprezentativnost: obyvatelstvo ČR 15+, kvótní výběr, N = 1 051.
  • Stres na pracovišti (šetření v rámci projektu „Stres na pracovišti – možnosti prevence“, řešitel: VÚBP , v. v. i.); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., termín terénního šetření: 22. 6. – 6. 8. 2009, reprezentativnost: zaměstnanci v ČR ve věku od 18 do 65 let, kvótní výběr, N = 836.
  • Naše společnost 1102; realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., termín terénního šetření: 7. – 14. 2. 2011, reprezentativnost: obyvatelstvo ČR od 15 let, kvótní výběr, N = 1 069.
  • Kvalita pracovního života 2014 (šetření v rámci projektu „Proměny kvality pracovního života“, řešitel: VÚBP , v. v. i., SOÚ AV ČR, v. v. i.); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., termín terénního šetření: 19. 5. – 2. 6. 2014, reprezentativnost: ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR od 18 let, kvótní výběr, N = 2 029.

Schéma modelu SQWLi

Schéma modelu SQWLi
Externí odkazy

Reference

  1. SVOBODOVÁ, L.; MLEZIVOVÁ, I.; VINOPAL, J.; ČERVENKA, J. Proměny kvality pracovního života. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2015.Index kvality pracovního života - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Subjective quality of working life index