Pracovní klima

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Le climat de travail)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovní klima přestavuje kladné nebo záporné vnímání pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnancem a ovlivňuje efektivitu, produktivitu, bezpečnost, spolehlivost výkonu a celkovou atmosféru na pracovišti. Dobrý vedoucí umí motivovat a konstruktivně kritizovat takovým způsobem, aby zaměstnanci měli v práci participativní a produktivní přístup a tím byli se zaměstnáním i spokojení. Pokud většina zaměstnanců v určitém okamžiku zažije vedoucího, který výše uvedený přístup nemá, je výsledkem pracovní klima, které přechází do negativní atmosféry, kdy zaměstnanci, projevují nízkou angažovanost na úkolech. Podle různých šetření až 70 % zaměstnanců neuplatňuje v zaměstnání plně svůj potenciál. Je to reakce na pracovní klima pracoviště.

Výzkumy ukázaly, že angažovaní zaměstnanci jsou motivovanější a produktivnější. Participace a zapojení zaměstnanců má přímý dopad na výsledky hospodaření, protože zaměstnanci apatičtí ke své práci, mají tendenci podněcovat negativní klima na pracovišti, které může narušit celý týmový duch. Angažovaní a motivovaní pracovníci jeví ochotu k tvrdé práci k prospěchu svého zaměstnavatele.

Participace a motivace zaměstnanců má přímý vliv na pracovní klima pracoviště. Pracovní klima je odlišné od termínu kultura. Pracovní klima znamená vnímání pracovního prostředí zaměstnancem. To, jak se zaměstnanci v práci cítí, má přímou korelaci s motivací. Kultura práce se však týká hodnot a zvyků. Chování vedoucího vůči jeho zaměstnancům výrazně ovlivňuje pracovní klima na pracovišti a může vést k narušení morálky a produktivity týmu. Věnovat pozornost klimatu na pracovišti a vždy usilovat aby bylo co nejlepší, je známkou vynikajícího vedoucího.

Šest způsobů, jak může vedoucí pracovník pozitivně ovlivňovat pracovní klima:

  1. Přehled: Manažer by měl jasně definovat cíle a očekávání výsledků týmu. Většina zaměstnanců dosahuje lepších výsledků a je méně ve stresu při každodenním plnění úkolů, pokud přesně ví, na co by se měl zaměřit, a má jasný soubor cílů. Vedoucí by měli předem vědět, jaké jsou cíle jejich organizace a jaké jsou odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance. Nedostatečná přehlednost cílů může mimo jiné vést k tomu, že se zaměstnanci soustředí na jednoduché úkoly, jejichž výsledky nepředstavují výraznou přidanou hodnotu.
  2. Závazek: Angažovaný tým se ztotožní s výzvami projektu a bude motivován dosahovat nových úspěchů. Dobrý vedoucí pracovník zajistí, aby se v týmu pravidelně diskutovaly cíle, úspěchy a problémy. Proaktivní diskuse umožňuje týmu získat pocit jednotné příslušnosti, poučení se z chyb ostatních a usilování o společný cíl.
  3. Standardy: Když vedoucí stanoví cíle týmu, musí si být vědom, zda stanovené standardy jsou realistické. Pokud tým není schopen pravidelně rozšiřovat své schopnosti, může to narušit splnění úkolu. Vedoucí, který zabezpečí správnou rovnováhu ve standardech, vytváří dělné a inspirující pracovní klima.
  4. Odpovědnost: Dobrý vedoucí deleguje odpovědnosti a úkoly na každého zaměstnance, čímž zajistí, že každý zaměstnanec má příležitost profesionálně růst. Vedoucí pracovníci by měli získat ve svém týmu dostatečnou důvěru, aby mohli členům týmu zadávat i složité úkoly. To zaměstnancům dodá vyšší pocit odpovědnosti a ochotu plnit tyto složitější úkoly.
  5. Uznání: Neuznání dobré práce vede k vytvoření negativního pracovního prostředí a nespokojenosti zaměstnanců. Pracovní tým, který tvrdě pracuje, si zaslouží uznání za dosažení vynikajícího výsledku. Uznání by mělo být jak veřejné, tak osobní, aby bylo zajištěno zvýšení prestiže týmu. Také finanční ocenění představuje v případě dobré práce další skvělou motivaci týmu.
  6. Týmová práce: Podpora týmové spolupráce vede k dlouhodobému vytvoření a udržení pozitivního pracovního prostředí. Vedoucí pracovníci by měli svému týmu zdůraznit, že všichni pracují na dosažení jednotného společného cíle, čímž se dosáhne zamezení nežádoucí konkurence členů týmu navzájem nebo izolované práci.[1]

Reference

  1. GRAHAM, Andrew. 6 Tips to Change the Workplace Climate: these tips serve as a blueprint for managers on how to create a collaborative, collegial, and positive work climate. Training magazine [online]. May 1, 2014 [cit. 2021-08-19]. Dostupné z: https://trainingmag.com/6-tips-to-change-the-workplace-climate/.


Pracovní klima - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Workplace climate Arbeitsklima (s) Le climat de travail