Prevence psychosociálních rizik

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na prevenci (z lat. praevenire, předcházet) můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Z pohledu moderní medicíny má prevence přispívat k trvale udržitelnému rozvoji lidstva a života. Podstatou konceptu prevence je představa aktivního ovlivňování rizikových faktorů.

Obecně prevenci členíme na prevenci:

  • primární,
  • sekundární a
  • terciální.

Primární prevence

Účelem je omezení incidence zabráněním vzniku zvýšených rizik nebo odstranění již vzniklých rizikových faktorů. Tento typ prevence se může týkat jak celé populace, tak jen vybraných skupin vystavených zvýšenému riziku. Hlavní nástroje primární prevence jsou intervence, pomocí kterých dochází ke snížení vlivu rizikových faktorů a zároveň o zvýšení vlivu faktorů protektivních. Primární prevence závisí výhradně na aktivitách jedince v riziku, jeho životním stylu, rozhodnutích a motivaci.

Sekundární prevence

Její podstatou je včasná detekce a diagnostika rizikových faktorů, které vedou k zabránění progrese nebo odstranění rizikových faktorů. V sekundární prevenci je velmi důležitá informovanost populace, především znalost vlastních specifických rizikových faktorů a také znalost časných příznaků poruch zdraví. Většina intervenčních opatření u tohoto druhu prevence však spadá do rukou psychologů či psychiatrů.

Terciální prevence

Terciální prevence je zaměřena na zmírnění dopadů nebo snížení následků, které byly zapříčiněny psychosociálními riziky. Cílem je omezení progrese a zabránění vzniku ještě většího rozvoje symptomů či postižení. Do její náplně spadá léčba se snahou navrátit pacienta/klienta do stavu před působením těchto psychosociálních rizik.[1][2]


Reference

  1. MIOVSKÝ, M. ...[et al.]. Primární prevence rizikového chování ve školství. Tišnov: Sdružení SCAN, 2010.
  2. Prevence. WikiSkripta [online]. 1. lékařské fakulta, Univerzita Karlova, stránka naposledy změněna 13. 6. 2022 [cit. 2023-06-23]. Dostupný z: https://www.wikiskripta.eu/w/Prevence.


Prevence psychosociálních rizik - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Prevention (psychosocial risks) Prävention (psychosoziale Risiken) Prévention (risques psychosociaux)