Psychická bezpečnost práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Psychická bezpečnost práce je v tuzemské literatuře poměrně nový pojem, byť v zahraničí se počátky zájmu společnosti o psychickou bezpečnost „psychological safety“ vážou k roku 1960. Dle Edmondsona znamená psychická bezpečnost práce atmosféru, ve které mohou pracovníci vést produktivní diskuse, svobodně vyjadřovat rozdílné názory, aniž by se změnilo interpersonální prostředí, a aniž by došlo také k jejich psychické újmě.[1] Stěžejním cílem psychické bezpečnosti práce je tedy ochrana před psychickou újmou zaměstnance.[2] Tam, kde je psychická bezpečnost práce přítomna, lze očekávat tvůrčí přístup k práci a zvýšení subjektivního prožívání vitality u zaměstnanců.[3]

Téma psychické bezpečnosti práce je v současné době intenzivně rozpracováváno v Kanadě. Canadian Standards Association (operating as “CSA Group”) and Bureau de normali­sation du Québec (BNQ) standards v roce 2013 vydaly standardy Psychological health and safety in the workplace – Prevention, promotion, and guidance to staged implementation. Tyto standardy definují psychickou bezpečnost jako: „Nepřítomnost újmy či hrozby újmy duševní pohody, kterou pracovník může zažít“. Psychicky zdravé a bezpečné pracovní prostředí je v tomto dokumentu definováno ja­ko: „Pracoviště, které pečuje o psychickou pohodu (well being) a aktivně předchází psychické újmě pracovníka, která by mohla nastat zanedbáním, bezohledností nebo úmyslně“. V Evropské unii platí Směrnice 89/391 – Rámcová směrnice o BOZP, která ukládá zaměstnavatelům zákonnou povinnost chránit pracovníky před ohro­žením jejich zdraví a bezpečnosti. Přestože ve směrnici nejsou rizika explicitně vymezena, lze dovodit, že do rizik patří také psychosociální rizika na pracovišti, která mohou způsobit stres či duševní zdravotní problémy nebo k nim přispívat.[4]

Práce má rozvíjet osobnost člověka, má jej motivovat a ve svém důsledku upevňovat jeho zdraví. Tento předpoklad je možno naplnit za následujících podmínek: soběstačnost (dosahování svých cílů, rozvíjení zájmů a autonomie při rozhodování), zvyšování kompetencí (smysluplná činnost a chápání úkolů jako výzev) a uznání a přijetí (podpora, akceptace, pozitivní růst). Nejsou-li tyto podmínky splněny, dochází ke vzniku krátkodobých problémů – akutní stres, monotonie a únava. Pokud však neadekvátní pracovní podmínky zatěžují zaměstnance po delší dobu, může dojít k rozvoji závažnějších onemocnění, respektive v případě nedodržování zásad psychické bezpečnosti práce k onemocnění psychosomatického charakteru, jako jsou bolesti hlavy, žaludeční neuróza a rovněž může dojít k rozvoji deprese, vyhoření a závislosti na drogách a alkoholu. Při dodržování zásad psychické bezpečnosti práce jsou úkoly chápány jako výzva, jsou uspokojovány potřeby zaměstnance, dochází k dalšímu rozvoji, organizačnímu zlepšení a zároveň je upevňováno psychické a tělesné zdraví .


Reference

  1. EDMONDSON, A. C. Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly. 1999, vol. 44, no. 2, s. 350–383.
  2. KEBZA, V.; ŠOLCOVÁ, I. Současné sociální změny, jejich důsledky a syndrom vyhoření. Československá psychologie [online]. 2013, vol. 57, no. 4, s. 329–341 [cit. 2021-03-05]. Dostupný z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?si-d=3391533b-aa20-4f49-bcd9-0264213a6c48%40sessionm-gr4003&vid=1&hid=4207.
  3. KARK, R.; CARMELI, A. Alive and creating: the mediating role of vitality and aliveness in the relationship between psychological safety and creative work involvement. Journal of Organizational Behavior [online]. 2008, vol. 30, no. 6, s. 785–804 [cit. 2021-03-05]. Dostupný z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.571/pdf.
  4. VÉVODOVÁ, Š. ...[et al.]. Psychická bezpečnost práce. Pracovní lékařství [online]. 2015, roč. 67, č. 1, s. 25-29 [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=ba9d53c0-e8b5-4945-bb89-d09842640b66%40sdc-v-sessmgr01.Psychická bezpečnost práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Psychical work safety Psychische Sicherheit bei der Arbeit Sécurité mentale au travail