Osobní ochranné pracovní prostředky

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Jedná se zejména o prostředky k ochraně hlavy, sluchu, očí a obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, pokožky, nohou dále prostředky k ochraně před uklouznutím, k zamezení utonutí, k ochraně proti pádům z výšky, ochranné oděvy a plovací pomůcky. Bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků stanoví nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Podle tohoto předpisu osobní ochranný pracovní prostředek musí.

 • a) být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
 • b) odpovídat podmínkám na pracovišti,
 • c) být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a
 • d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance.

Výběr osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance se provádí na základě vyhodnocení rizik dle tabulky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Tuto tabulku je nutné zpracovat pro každou pracovní pozici v organizaci.

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP:

 • Poskytnout zaměstnancům OOPP v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.
 • Zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům.
 • Poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti (týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.).
 • Poskytovat pouze OOPP, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, neohrožují zdraví zaměstnance a nebrání při výkonu práce.
 • Udržovat OOPP v použivatelném stavu.
 • Poskytovat OOPP bezplatně (jejich poskytování nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním).
 • Stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
 • Seznámit zaměstnance s používáním ochranných prostředků a kontrolovat jejich používání.
 • V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv.
 • Použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Povinnosti zaměstnanců:

 • Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
 • Používat při práci OOPP a ochranná zařízení.
 • Seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla, která jsou v něm uvedena.
 • Provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků.
 • Používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 • Nakládat s přidělenými OOPP šetrně a hospodárně.

Druhy OOPP:

[1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky [neaktualizováno]


Osobní ochranné pracovní prostředky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Personal protective equipment Idividuelles Arbeitschutzmittel (s) Équipment de protection individuelle (m)