Osobní ochranné pracovní prostředky

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Personal protective equipment)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

Jedná se zejména o prostředky k ochraně hlavy, sluchu, očí a obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, pokožky, nohou dále prostředky k ochraně před uklouznutím, k zamezení utonutí, k ochraně proti pádům z výšky, ochranné oděvy a plovací pomůcky. Bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků stanoví nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Podle tohoto předpisu osobní ochranný pracovní prostředek musí.

 • a) být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
 • b) odpovídat podmínkám na pracovišti,
 • c) být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a
 • d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance.

Výběr osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance se provádí na základě vyhodnocení rizik dle tabulky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Tuto tabulku je nutné zpracovat pro každou pracovní pozici v organizaci.

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP:

 • Poskytnout zaměstnancům OOPP v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.
 • Zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům.
 • Poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti (týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.).
 • Poskytovat pouze OOPP, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, neohrožují zdraví zaměstnance a nebrání při výkonu práce.
 • Udržovat OOPP v použivatelném stavu.
 • Poskytovat OOPP bezplatně (jejich poskytování nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním).
 • Stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
 • Seznámit zaměstnance s používáním ochranných prostředků a kontrolovat jejich používání.
 • V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv.
 • Použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Povinnosti zaměstnanců:

 • Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
 • Používat při práci OOPP a ochranná zařízení.
 • Seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla, která jsou v něm uvedena.
 • Provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků.
 • Používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 • Nakládat s přidělenými OOPP šetrně a hospodárně.

Druhy OOPP:

[1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky [neaktualizováno]


Osobní ochranné pracovní prostředky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Personal protective equipment Idividuelles Arbeitschutzmittel (s) Équipment de protection individuelle (m)