Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena obcí, případně právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "SDH obce") vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.[1][2]

Reference

  1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  2. Výkon služby [online]. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, c2021 [cit. 2021-08-18]. Dostupné z: https://www.hzscr.cz/clanek/vykon-sluzby.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.Jednotka sboru dobrovolných hasičů - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Units of Voluntary Firemen Service
Jednotka sboru dobrovolných hasičů - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Volunteer Firefighters